fbpx

Obchodní podmínky

prodávající/OSVČ: Jan Jaroš
sídlem: Tkalcovská 86/13, Bílovec 743 01
provozovna: Dukelská 242/17, Bílovec 743 01
identifikační číslo: 66160561
prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.nwkurz.cz

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetových stránek prodávajícího.

Prodávajícím se rozumí podnikající fyzická osoba Jan Jaroš vykonávající činnost pod IČ: 66160561.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel, který odeslal objednávku a se kterým byla uzavřena kupní smlouva. Kupující může zakoupený kurz zakoupit ve prospěch třetí osoby; o tom je však povinen informovat prodávajícího v objednávce. Kupující může rovněž zakoupit dárkový poukaz dle čl. V. těchto obchodních podmínek.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti.

Na zákazníka podnikatele se nepoužijí ustanovení platných právních předpisů a/nebo těchto obchodních podmínek chránící spotřebitele.

Účastníkem kurzu se podle těchto obchodních podmínek myslí osoba, která se bude kurzu poskytovaného prodávajícím osobně účastnit.

1.2 Kontaktní údaje prodávajícího:

Email: honza.aerobic@centrum.cz (na vaše dotazy odpovíme v pracovní dny během 48 hodin)

Telefon: +420 608 410 365 (Jsme vám k dispozici v pracovní dny od 9:00 do 17:00)

1.3 Nákup kurzu je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.nwkurz.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.4 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.7 Kupující si je vědom, že mu koupí produktů (kurzů), jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. prodávajícího nebo smluvních partnerů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

1.8 Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. V případě, že kupující kupuje kurz ve prospěch třetí osoby, je kupující povinen o těchto obchodních podmínkách informovat tuto třetí osobu a zajistit jejich dodržování.

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Veškerá prezentace kurzů umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o volných kurzech, a to včetně uvedení cen jednotlivých kurzů. Ceny kurzů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny kurzů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3 Pro objednání kurzu vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) fakturačních údajích kupujícího (jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní kontakt a případně společnost (firma podnikatele), IČO, DIČ a adresa společnosti nebo podnikatele),

b) jméno obdarovaného v případě, že je kupován dárkový poukaz,

c) objednávaném druhu kurzu,

d) způsobu úhrady kupní ceny kurzu (kupující obdrží po objednávce kurzu fakturu pro provedení platby bankovním převodem, fakturu zasíláme elektronicky emailem).

2.4 Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit nákup“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající do 24 hodin v pracovní dny po obdržení objednávky tuto objednávku kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu emailové adresy kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství objednaných kurzů, výše kupní ceny apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Součástí přijetí objednávky je aktuální znění obchodních podmínek a objednávka (zálohová faktura).

2.7 Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li v obchodních podmínkách uvedeno jinak. Kupující může již odeslanou objednávku stornovat nebo změnit do doby než je považována za vyřízenou, tj. do doby, než došlo potvrzení objednávky (tj. doklad o zaplacení, faktura) na elektronickou adresu kupujícího. Pokud chce kupující odeslanou objednávku stornovat, lze to provést přes elektronickou komunikací, email: honza.aerobic@centrum.cz nebo telefonicky:  608 410 365.

ZRUŠENÍ A ZMĚNA KURZU

2.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.9 Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti a dohodne s ním další postup.

2.10 Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovém postupu bude kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

III. NABÍZENÉ KURZY

3.1 Prodávající zajišťuje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, výhradně kurzy uvedené na webové stránce.

3.2 Kurzy se konají, resp. jednotlivé služby jsou poskytovány, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, na adrese provozovny: Dukelská 242/17, Bílovec 743 01

3.3 Není-li v nabídce prodávajícího stanoveno jinak, kurzy se konají od 9:00 hod. do 14:00 hod,

3.4 Účastníci kurzu jsou povinni dostavit se na místo konání kurzu nejpozději 10 minut před zahájením kurzu. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vstup účastníkovi kurzu v případě pozdního příchodu. V takovém případě nemá účastník, resp. kupující nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu.

IV. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu cenu za účast na kurzu ve výši stanovené objednávkou zákazníka v souladu s nabídkou prodávajícího.

4.2 Cena za účast na kurzu se hradí jednorázově, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nebo pokud tak nestanoví tyto obchodní podmínky. Cena kurzu je splatná na základě zálohové faktury, kterou prodávající zašle kupujícímu společně s potvrzením objednávky. Prodávající potvrdí přijetí zálohové platby na elektronickou adresu kupujícího. Nebude-li tato částka uhrazena dle pokynu uvedeného na objednávce (zálohové faktuře), smlouva se od počátku ruší.

4.3 Není-li cena za účast na kurzu uhrazena prodávajícímu řádně a včas, je prodávající oprávněn odmítnout vstup účastníkovi kurzu na místo konání kurzu. V takovém případě nemá kupující nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu.

4.4 Faktura za kurz může být vystavena i na třetí osobu, a to dle požadavků kupujícího. Kupující je však povinen tuto skutečnost uvést ve své objednávce a zajistit řádnou a včasnou úhradu vystavené faktury.

V. DÁRKOVÝ POUKAZ

5.1 Kupující může zakoupit dárkový poukaz, který bude vystaven na jméno konkrétní třetí osoby. V takovém případě je kupující povinen uhradit cenu kurzu v plné výši, a to na základě faktury vystavené prodávajícím.

5.2 Dárkový poukaz je platný 6 měsíců ode dne jeho vydání.

5.3 Ve vlastním zájmu každého kupujícího nebo obdarovaného je přistoupit k dárkovému poukazu zodpovědně, hlídat si platnost svého dárkového poukazu a využít ho.

5.4 Během aktivní lhůty platnosti poukazu je vypsáno přehledně dostatečné množství termínů na několik měsíců dopředu.

5.5 Obdarovaný je povinen kontaktovat prodávajícího a objednat si konkrétní termín kurzu.

5.6 V případě, že se obdarovaný včas (minimálně 7 dní předem) neomluví nebo nenastoupí a nezúčastní se objednaného termínu konání kurzu, poukaz v daný den propadá.

5.7 Pokud vyprší doba platnosti poukazu, pozbývá poukaz bez dalšího svou platnost. Na případné reklamace z neznalosti obchodních podmínek nemůže a nebude brán zřetel.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1 Účastníci kurzu mají právo na vstup do prostor určených ke konání kurzu.

6.2 V průběhu konání kurzu nejsou účastníci kurzu oprávněni vzdalovat se z prostor určených ke konání kurzu bez vědomí lektora. Účastník bere na vědomí, že není možné kurz přerušovat v případě, kdy se účastník vzdálí z prostor konání kurzu.

6.3 Účastníci kurzu jsou povinni po celou dobu konání kurzu dodržovat pokyny lektora.

6.4 Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy. Při manipulaci s přístroji jsou účastníci kurzu povinni dbát zvláště na bezpečnost a ochranu zdraví lektora a ostatních účastníků kurzu.

6.5 Lektor je oprávněn vyloučit z účasti na konání kurzu účastníky kurzu, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora, dobré mravy či omezují ostatní účastníky kurzu v jejich účasti na kurzu. V takovém případě nemá účastník, resp. kupující nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu.

6.6 Zákazník se zavazuje zajistit respektování práv a povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek též účastníky kurzu, které se zúčastní kurzu na základě jím učiněné objednávky v souladu s těmito obchodními podmínkami.

6.7 Účastník bere na vědomí, že prodávající je oprávněn pořizovat z jednotlivých kurzů fotografie a/nebo audiovizuální záznam, které může následně použít pro svoji propagaci na webových stránkách prodávajícího a/nebo na své stránce na serveru www.facebook.com.

VII. ZRUŠENÍ A ZMĚNA KURZU

7.1 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit konání kurzu, a to v těchto případech:

a) nejpozději 3 dny před konáním kurzu není obsazen kurz minimálním počtem účastníků, tj. minimálně 6 osobami;

b) lektor nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení kurzu;

c) v provedení kurzu bude bránit jiná závažná, těžko překonatelná překážka (např. havárie ve školících prostorách, přerušení dodávky elektřiny nebo vody do školících prostor apod.).

7.2 V případě, že prodávající zruší konání kurzu, zavazuje se tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit kupujícímu a/nebo účastníkovi, a to způsobem, kterým byla potvrzena objednávka a současně telefonicky či elektronickou poštou tak, aby byl kupující a/nebo účastník co nejdříve informován.

7.3 V případě zrušení konání kurzu je prodávající povinen nabídnout kupujícímu nebo účastníkovi účast na kurzu v náhradním termínu. V případě, že kupující a/nebo účastník účast na konání kurzu v náhradním termínu nepotvrdí ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení nabídky prodávajícího, a to způsobem pro doručení objednávky, má se za to, že účast na konání kurzu v náhradním termínu odmítá. V případě, že zákazník účast na konání kurzu v náhradním termínu odmítl, či v případě, že konání kurzu v náhradním termínu není možné, zavazuje se prodávající ve lhůtě 10 pracovních dnů od zrušení kurzu vrátit kupujícímu uhrazenou cenu kurzu.

7.4 V případě, že účastník kurzu z jakýchkoliv důvodů nemůže absolvovat kurz, zavazuje se účastník toto neprodleně emailem oznámit prodávajícímu. Kurz je přenositelný bez poplatku, stačí když bude kupující prodávajícího kontaktovat alespoň 48 před konáním kurzu. Účastník je v případě, že svoji účast na kurzu odvolá ve lhůtě kratší než 10 dnů přede dnem konání kurzu, nebo se na kurz nedostaví, povinen uhradit prodávajícímu storno poplatek ve výši celé částky. Kupující tímto souhlasí s tím, aby uhrazená částka byla prodávajícím jednostranně započtena vůči povinnosti hradit shora uvedený storno poplatek. V případě, že se účastník odhlásí z kurzu ve lhůtě delší než 10 pracovních dnů přede dnem konáním kurzu, bude kupujícímu uhrazená záloha vrácena na účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

7.5 V případě, že to provozní situace prodávajícímu umožňuje, mohou se smluvní strany dohodnout na změně kurzu tak, aby se jich účastník mohl zúčastnit; tuto změnu je však možné provést maximálně jednou.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

8.1 Účastníci kurzu jsou povinni před započetím kurzu požádat lektora o uložení vnesených věcí do místa pořádání kurzu, jejichž hodnota přesahuje částku 2.000 Kč, na zvláštním místě určeném k ukládání takto cenných věcí. V případě nesplnění této povinnosti, neodpovídá prodávající za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 2946 a násl. občanského zákoníku tím není dotčeno.

IX. PODMÍNKY MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPORŮ

9.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená potvrzenou objednávkou či těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

10.2 Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne 28. 11. 2021.